Szkolny konkurs plastyczny

„Pożegnanie z Patronem-

wdzięczni za życie i dokonania Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego”

Organizowany konkurs jest przedsięwzięciem, które w szczególny sposób ma wyrazić pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego życia i dokonań Kardynała Stefana Wyszyńskiego który uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony Patronem 2021 roku.

Regulamin Konkursu:

§ 1. Organizator:

Organizatorami konkursu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim.

§ 2. Cele konkursu:

1. Upamiętnienie 120. rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2. Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie wartości, którym był wierny Prymas Wyszyński.
4. Ukazanie postaci Prymasa Tysiąclecia jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.
5. Poznawanie wartości i ideałów, którym służył Kardynał Stefan Wyszyński.
6. Odkrywanie współczesności przesłania Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
7. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów.
8. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych.
9. Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

§ 3. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim.
2. Zakres tematyczny konkursu: Kardynał Stefan Wyszyński – jego dokonania, dziedzictwo.
3. Termin składania prac konkursowych w świetlicy szkolnej: 24 maja 2021 r.
4. Organizator konkursu powoła Komisję konkursową, do której kompetencji należeć będzie ocena prac konkursowych oraz ustalenie laureatów konkursu.
5. Decyzje Komisji Konkursowej dotyczące ustalenia laureatów konkursu są ostateczne.

§ 4. Konkursowa praca plastyczna:

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4;
c. forma i technika – dowolna;
d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
e. każdy autor może złożyć tylko jedną pracę; 
f. w Konkursie nie mogą brać udziału prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.

§ 5. Uwagi organizatorów:

1. Kryteria oceny prac plastycznych: zgodność pracy z tematem konkursu, ciekawe ujęcie tematu, estetyka i ogólne wrażenie, samodzielność wykonania pracy.

§ 6. Nagrody

1. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
2. Wszystkie prace konkursowe wezmą udział w wystawie prezentowanej podczas święta Patrona Szkoły.
3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 1 czerwca 2021r.

            Organizatorzy
Joanna Kwiatkowska
Beata Palonka

Możesz również polubić…