Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizacja konsultacji

1. Konsultacje dla uczniów odbywają się indywidualnie lub w grupach według ustalonego harmonogramu.

2. Odwołanie udziału w konsultacjach należy zgłosić wychowawcy klasy odpowiednio wcześniej. 3. W grupie może przebywać do 12 uczniów.

4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę.

5. W sali uczniowie siedzą pojedynczo w ławkach, pomiędzy którymi odstęp wynosi 1,5 m.

6. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, którymi nie powinni wymieniać się między sobą.

7. Salę, w której odbywają się zajęcia należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

8. Nauczyciel organizuje przerwy dla uczniów, adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela.

9. Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, wynoszącego min. 2 m w odniesieniu do siebie, nauczycieli i pracowników oraz innych osób w każdej przestrzeni Szkoły.

10. Uczniowie korzystają z wyznaczonych miejsc w szatni z zachowaniem zasady: 4 m² na 1 osobę. 11. Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

12. W konsultacjach nie mogą brać udziału uczniowie z domów, w których przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.

Zasady higieny

1. Uczniowie w drodze do i ze Szkoły powinni stosować osłonę ust i nosa oraz zachować dystans społeczny.

2. Przed wejściem do Szkoły należy zdezynfekować ręce przy użyciu płynu dezynfekującego, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do jego stosowania – umyć ręce wodą z mydłem natychmiast po wejściu.

3. Podczas pobytu w Szkole należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, nie podawać sobie rąk, zachowywać dystans społeczny oraz unikać dotykania oczu, ust i nosa.

4. W przypadku kichania lub kasłania należy w odpowiedni sposób zasłaniać twarz.

5. Prace porządkowe podlegają monitorowaniu i wykonywane są codziennie, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, wyłączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

6. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

7. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów wykorzystywanych środków dezynfekcyjnych, w tym czasu wietrzenia pomieszczeń po ich użyciu.

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zamieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze Szkoły.

2. W przypadku pogarszającego się stanu ucznia przed przybyciem rodzica/prawnego opiekuna, osoba pełniąca nadzór nad uczniem powiadamia pogotowie ratunkowe.

3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora Szkoły w razie podejrzenia u ucznia choroby COVID-19.

4. Dyrektor Szkoły w przypadku podejrzenia u ucznia choroby COVID-19, powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z podejrzeniem choroby COVID-19 poddawany jest gruntownej dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w  budynku, w których przebywał uczeń z podejrzeniem choroby COVID-19 i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

7. Dyrektor Szkoły stosuje się do zaleceń powiatowego państwowego inspektora sanitarnego przy ewentualnym wdrażaniu dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Pracownicy/obsługa Szkoły w razie niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, lecz pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną , oddziałem zakaźnym, a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu wystąpienia choroby COVID-19.

2. Zaleca się pracownikom/obsłudze Szkoły śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach internetowych, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów sugerujących chorobę COVID-19, pracownik niezwłocznie odsuwany jest od pracy i umieszczany w wyznaczonym pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.

4. W razie pogarszającego się stanu pracownika powiadamia się pogotowie ratunkowe.

5. Dyrektor Szkoły powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddawany jest gruntownej dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała osoba z podejrzeniem choroby COVID-19 i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

8. Dyrektor Szkoły stosuje się do zaleceń powiatowego państwowego inspektora sanitarnego przy ewentualnym wdrażaniu dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Opracowanie na podstawie: Konsultacje w szkole – wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół.

Może Ci się również spodoba