Aktywna Tablica

 

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

………………………………..

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim (Majdan Wielki 143, 22-440 Krasnobród, telefon kontaktowy:  846607168).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w realizacji zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

…………………………………….

podpis

 

 

 

Załącznik nr 2

…………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….

Siedziba …………………………………………………………………………………………

Kod, miejscowość, ulica, województwo, powiat

tel. ……………………………………………, Regon ………………………………………..,

NIP ………………………………………….., e-mail …………………………………………

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej Aktywa tablica dla
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.

Nazwa zakupu

ilość

cena brutto [zł]

1.

Interaktywny monitor dotykowy + montaż

2 sztuki

 

2.

projektor

1 sztuka

 
 

razem [zł]:

 

 1. Gwarancja:

Urządzenie: ………………………………………………………….– okres gwarancji ………….miesięcy

Urządzenie: ………………………………………………………. – okres gwarancji ………….miesięcy

Urządzenie: ………………………………………………………….– okres gwarancji ………….miesięcy

 1. Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi
  w zapytaniu ofertowym.

 2. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:

 • cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

 • spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte
  w zapytaniu ofertowym,

 • uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,

 • uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

 • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

 • posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

 • zrealizuję przedmiot umowy w terminie ………….dni od dnia złożenia zamówienia.

…………………………………………… …………………………………………….

/data i miejsce/ /pieczęć i podpis/y oferenta/

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej

ze składaniem fałszywych oświadczeń.

………………………………. ……………………………

/data i miejsce/ /pieczęć i podpis/y oferenta

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Majdan Wielki, 30.07.2018r.

 

Szkoła Podstawowa

 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

w Majdanie Wielkim

 

Majdan Wielki 143

 

22-440 Krasnobród

 

OŚWIADCZENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania

 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

 

technologii informacyjno-komunikacyjnych –„Aktywna tablica”

 

Informujemy, że zakup monitora interaktywnego w ramach niniejszego postępowania nastąpi w trybie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 w sprawie dostaw dla placówek oświatowych sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku VAT od towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majdan Wielki, 30.07.2018r.

 

Szkoła Podstawowa

 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

w Majdanie Wielkim

 

Majdan Wielki 143

 

22-440 Krasnobród

 

tel.: 84 660 71 68

 

e-mail: spmajdan@poczta.onet.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

 

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Krasnobród

 

ul. 3 Maja 36

 

22-440 Krasnobród

 

NIP 922 272 05 50

 

ODBIORCA:

 

Szkoła Podstawowa

 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

w Majdanie Wielkim

 

Majdan Wielki 143

 

22-440 Krasnobród

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie
  z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
  (tj. Dz. U. z dnia 2015r. poz. 2164, z późn. zm.)

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym („zapytanie”) i umowie na dostawę sprzętu TIK – stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. W przypadku użycia w treści niniejszego zapytania słowa „wykonawca” należy rozumieć „oferent”.

 4. Przez „wykonanie / realizację zamówienia” oraz „zgodność z zapytaniem / zamówieniem” należy rozumieć łączne spełnienie warunków formalnych i materialnych określonych
  w niniejszym zapytaniu.

 5. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zamawiającemu interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 65 cali w ilości 2 sztuk oraz projektora do siedziby zamawiającego wraz z montażem i instalacją, w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica”.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Interaktywny MONITOR dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 65 cali:

 

1.

Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera 142cm x 80 cm (przekątna min 65 cali – 163 cm).

2.

Proporcje monitora – 16:9.

3.

Waga urządzenia maksymalnie 70 kg.

4.

Jasność 365 cd/m2.

5.

Rozdzielczość matrycy min Full HD

6.

Kontrast min 4000:1.

7.

Kąt widzenia 178 stopni.

8.

Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms.

9.

Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED

10.

Wbudowane głośniki o łącznej mocy min 2x10W.

11.

Waga – maksymalnie 70 kg.

12.

Technologia – dotykowa, optyczna.

13.

Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB.

14.

System mocowania VESA 300 x 400 mm.

15.

Gniazda podłączeniowe: HDMI 1.4 x 2, DISPLAY PORT x 1, USB 2.0 Typ B x 3, stereo audio mini Jack x 1, RS232 x 1 (porty USB skojarzone z konkretnym gniazdem HDMI lub DISPLAY PORT).

16.

Współpraca z HDCP 1.4

17.

Gwarancja producenta na monitor – 3 lata.

18.

Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.

19.

W zestawie z monitorem dwa pisaki.

20.

Monitor umożliwia pracę do dwóch użytkowników jednocześnie z materiałem interaktywnym wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania.

21.

Rozpoznawanie gestów wielodotyku (8 punktów): dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.

22.

Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie
z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.

23.

Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez kilka programów, które w sumie realizują wymaganą funkcjonalność.

Producent musi gwarantować dostępność wszystkich opisanych niżej funkcjonalności co najmniej przez rok od daty dostarczenia programu.

Wymaga się, aby zaoferowane oprogramowanie można było pobrać z aktualnej strony dostawcy/producenta.

Oprogramowanie musi działać na komputerze bez konieczności podłączenia zaoferowanego monitora interaktywnego.

Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu.

24.

Wybrane cechy oprogramowania do obsługi monitora:

a)

Obsługa 10 jednoczesnych dotknięć.

b)

Obsługa gestów multitouch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie.

c)

Realizator ćwiczeń interaktywnych pozwalający w krótkim czasie tworzyć zajęcia interaktywne poprzez wybór rodzaju aktywności i graficznego szablonu do niej. Musi zawierać co najmniej dwie różnorodne aktywności oraz dwa różnorakie szablony graficzne wykorzystujące jako elementy ćwiczenia tekst i/lub obrazy. Pozwalać na zapis treści aktywności, w celu jej użycia w aktywności innego rodzaju. Umożliwia na losowy wybór ucznia na podstawie listy klasy. Przygotowane ćwiczenia mogą być rozwiązywane na tablicy lub monitorze interaktywnym lub indywidualnie przez uczniów na urządzeniach komputerowych.

d)

Wstawianie tabel oraz rozpoznawanie odręcznych szkiców i przekształcanie ich na tabele.

e)

Ustawianie wszystkich właściwości w jednym miejscu w aplikacji.

f)

Możliwość sterowania treścią lekcji za pomocą tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS.

g)

Prawy przycisk myszy dostępny na dwa różne sposoby.

h)

Własna przeglądarka stron WWW wstawiana do treści lekcji.

i)

Nagrywanie wyświetlanych (cały pulpit, okno, wybrany prostokątny fragment) działań na tablicy lub monitorze w postaci pliku wideo z dźwiękiem.

j)

Przewracanie strony do stanu z ostatniego zapisu pliku na dysku.

k)

Czyszczenie całego naniesionego cyfrowego atramentu ze strony za pomocą jednej funkcji.

l)

Wygładzanie i poprawa czytelności cyfrowego atramentu.

m)

Trzyfunkcyjny pisak: koło – uruchamia funkcję reflektora, prostokąt – funkcję lupy, rysowanie – znikający cyfrowy atrament.

n)

Funkcja przycinania wstawionego do treści lekcji obrazu.

o)

Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów.

p)

Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak:

•           różnokolorowe pisaki,

•           nakreślacze,

•           pisaki wielokolorowe,

•           pióro stalówka,

•           pióro pędzel,

•           pióro kredka świecowa,

•           predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne).

q)

Bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego dla nauczycieli do przechowywania wspólnej zawartości do tworzenia materiałów lekcyjnych.

r)

Dostępne dla użytkowników co najmniej 100 gotowych lekcji przygotowanych w oprogramowaniu.

 

 • PROJEKTOR

 

1.

Technologia DLP.

2.

Jasność minimum 3600 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności.

3.

Kontrast minimum 22000:1.

4.

Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024×768, format matrycy 4:3.

5.

Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości nie większej niż 65 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji.

6.

Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności.

7.

Porty wejścia min.: 2 x VGA (DB-15), 2 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch), 1 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ A, 1 x USB typ B.

8.

Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack.

9.

Waga maksymalnie 4,5 kg.

10.

Głośność pracy (max) 34dB w trybie pełnej jasności.

11.

Moc wbudowanych głośników minimum 15W.

12.

Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN.

13.

Wyposażenie: Kabel VGA, kabel zasilający, płyta CD z instrukcją obsługi.

14.

Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora.

15.

Funkcje:3D Redy, BrilliantColor, korekcja Keystone (w pionie +/-40°)- efektu trapezowego

16.

Menu ekranowe w języku polskim, projekcja tylna, timer prezentacji, tryb tablicy kolorowej

17.

Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy.

Gwarancja na lampę 36 miesięcy.

 

Ponadto sprzęt musi spełniać warunki wynikające z Uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”, tj.:

 

 • posiada

 • deklarację CE

 • posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta

 • zakupione pomoce dydaktyczne muszą pochodzić od jednego producenta

 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju musi pochodzić od jednego dostawcy

 • sprzęt musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich

 • posiadać dołączone instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim

 • posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

 

 1. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

 

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić:   

 

 1. transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła),

 2. zainstalować,

 3. uruchomić urządzenia,

 4. przeszkolić użytkowników (co najmniej 2 osoby) według poniższych wytycznych:

 

Lp.

Wymagania

1.

Instalacja monitora interaktywnego:

 • Instalacja monitora na uchwycie ściennym.

 • Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu poprowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej strony oraz podłączone do monitora (HDMI i USB) z drugiej strony.

 • Monitor podłączony do zasilania.

2.

Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości.

3.

Uruchomienie:

 • Wykonawca uruchamia i kalibruje monitor,

 • Na komputerze dostarczonym i oprogramowanym przez użytkownika uruchamia program interaktywny i wykonuje co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy.

 • Odtwarza dźwięk z komputera na podłączonych głośnikach.

4.

Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych:

Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:

 • elementy monitora interaktywnego,

 • sposób uruchomienie monitora,

 • sposób wykonania kalibracji monitora,

 • zasady bezpiecznej pracy z monitorem

 • wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy

 • przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych wykorzystywanego oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały szkoleniowe, strony społecznościowe).

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:dostawa i montaż w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który łącznie spełnia warunki materialne i formalne określone poniżej: 

 

WARUNKI MATERIALNE DLA OFERENTA

 

Dokonanie w terminie maksymalnym do dnia 03.09.2018r. następujących czynności:

 

 • zapewnienie transportu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia we wskazane przez zamawiającego miejsce – tj. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki 143, 22-440 Krasnobród,

 • zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń
  i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot zapytania z infrastrukturą szkolną przez wykwalifikowanych dostawców tych urządzeń i oprogramowania

 • poprawne zainstalowanie i uruchomienie wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia

 • dwukrotne sprawdzenie właściwego funkcjonowania ww. urządzeń.

 

WARUNKI FORMALNE DLA OFERENTA

 

 • posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobowym odpowiednim do wykonania zamówienia,

 • znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • dochowanie wszystkich terminów określonych w niniejszym zapytaniu,

 • dochowanie formy rozliczenia z zamawiającym na podstawie faktury VAT,

 • nie podleganie wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • brak powiązania osobowego lub kapitałowego z zamawiającym i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego oraz osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

     Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej.

 

Oferta powinna zawierać:

 

– pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i akcesoriów zgodną z opisem zamówienia.

 

– dokładną kalkulację kosztów zakupu zamówionego sprzętu.

 

Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca
w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu ceny należnej przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i realizacji przedmiotu zamówienia.

 

W związku z powyższym, cena musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia, takie jak: koszty dostawy, (transportu), zainstalowanie programów, podatek VAT.

 

Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w walucie PLN.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia

 

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie: par. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 19.07.2017r
. tj. zgodnie z którym: maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wynosi 14 000 zł oraz wkład własny organu prowadzącego Szkołę w wysokości ww. wsparcia wynosi nie mniej niż 20% kwoty realizacji zadania objętego dofinansowaniem tj. 3500zł .

 

Oferta powinna być:

 

 • opatrzona pieczątką firmową,

 • posiadać datę sporządzenia,

 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: spmajdan@poczta.onet.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego do dnia 14.08.2018r do godz. 11:30 wraz z załączoną kserokopią wypisu
  z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione z datą nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek
  „Aktywna Tablica”.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.08.2018r.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.spmajdan.krasnobrod.pl

 

VIII. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

            1 – parametry techniczne sprzętu 30%

 

            2 – multimedia i oprogramowanie 10%

 

            3 – jakość/trwałość/estetyka sprzętu 10%

 

            4 – gwarancja 20%

 

            5 – cena 30%

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

Bezwzględnemu odrzuceniu podlegają oferty, które:

 

a)     wpłyną po podanym w niniejszym zapytaniu terminie. Kolejno oferty nie będą rozpatrywane i  zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania,

 

b)    nie spełniają wymogów formalnych i materialnych określonych w niniejszym zamówieniu

 

c)     są niezgodne z przepisami prawa w szczególności dotyczącymi Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna Tablica”,

 

d)    oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty
i wyjaśnień oferenta wynika, iż oferent nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,

 

e)     przekroczą ustaloną przez zamawiającego wartość zamówienia.

 

Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy na dostawę sprzętu TIK, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor szkoły: Małgorzata Kawałek pod numerem telefonu
(84) 660 71 86 oraz adresem email:
spmajdan@poczta.onet.pl

 

                                 Dyrektor szkoły

 

                              Małgorzata Kawałek

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie do Zapytania ofertowego

 

 

Możesz również polubić…